KUNDINLOGGNING

DF RESPONS™ - PLATTFORMEN FÖR MÅNGA LÖSNINGAR!

DF RESPONS LOGODF RESPONS™ är ett kraftfullt webbaserat ärendehanteringssystem som är helt utvecklat på och för .NET-plattformen (ASP.NET 4.0). På Digital Fox strävar vi ständigt efter att ligga i framkant inom systemutveckling och uppdaterar därför kontinuerligt våra produkter. Det är viktigt att våra kunder känner att DF RESPONS™ är en trygg och långsiktig investering!

 

Dynamiska formulär och arbetsflöden

I systemet DF RESPONS™ kan du som kund bygga upp dina egna formulär och arbetsflöden. Det skapar möjlighet att kunna använda systemet inom en rad olika tillämpningsområden. Under menyvalet lösningar presenterar vi några exempel på vad DF RESPONS™ kan användas till. I själva verket går det att använda systemet till mycket mer. Vår målsättning med DF RESPONS™ är att skapa ett system där ni har möjlighet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt realisera lösningar utifrån era unika behov. Genom att bygga flera lösningar i ett och samma system sparar ni pengar både för licenser, drift och utbildning av personal. Att arbeta i ett välkänt och användarvänligt systemet är en god förutsättning för att undvika frustration hos användarna.

Användare & Autentisering

DF RESPONS™ använder ett specialbyggt bibliotek kallat OGUSS™. OGUSS™ gör det möjligt att konfigurera användare och grupper direkt mot organisationens egna användarkatalog. Användarna slipper därmed att hålla koll på "ytterligare ett lösenord". I dagsläget stöds Active Directory och Novell e-Directory. Om användarkatalog saknas eller det av någon anledning inte är möjligt att synkronisera mot katalogen, är det möjligt att skapa lokala användarkonton. 

Ansvarsfördelning & Rättigheter

Tack vare ett avancerat rättighetssystem är det möjligt att på detaljnivå styra en användares behörighet i systemet. Rättigheter kan appliceras direkt på en unik användare, en grupp eller en roll. Rollbegreppet ökar abstraktionen och gör det naturligt att tala om "Handläggare" och "Registratorer". Det blir således enkelt och tydligt att fördela ansvar genom att tilldela roller till användare på olika platser inom organisationen.

Ärendetyper

Varje lösning i DF RESPONS™ utgörs av en eller flera ärendetyper. En ärendetyp innehåller mängder av information som beskriver vilken typ av data som kan lagras på ett ärende. Vidare definierar ärendetypen hur formulären för registrering och handläggning skall se. Ärendetypens arbetsflöden styr hur systemet skall reagera på användarens kommandon vid olika situationer.

dfrespons oversikt_600w

Det är möjligt att exporter/importera ärendetyper till och från DF Respons. Detta gör det möjligt att återanvända utvecklade lösningar i andra DF Respons-installationer. En kommun kan på så sätt återanvända de lösningar som en annan kommun har utvecklat.

Integrationsmöjligheter

Det är möjligt att bygga integrationslösningar mot DF RESPONS™ eftersom systemet erbjuder tjänster som byggger på WCF (Windows Communication Foundation). Flera externa system kan läsa och skriva data från och till DF Respons genom WCF-tjänsterna. Med systemets arbetsflöden är det även möjligt att konfigurera vad som skall ske när någon anropar en tjänst, för att t.ex. skapa ett ärende. Exempel på program som använder våra WCF-tjänster är Digital Fox Outlook plug-in. Pluginet gör det möjligt att direkt från Outlook bilägga e-post till befintliga ärenden eller skapa ett nytt ärende utifrån ett e-postmeddelande. 

Läs mer om systemet funktioner