Ekerö och Heby tar kontroll över arbetet mot kränkande behandling

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Ekerö och Heby tar kontroll över arbetet mot kränkande behandling

Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan. Om personalen får reda på att någon blivit utsatt för sådant ska den som driver förskolan eller skolan, enligt skollagen, snabbt utreda situationen och vidta åtgärder.

Rutinerna för hur kränkande behandling hanteras av skolor eller förskolor ser olika ut i olika kommuner. Det är inte ovanligt med tidskrävande dokumentation på pappersblanketter, osäker hantering av integritetskänsliga personuppgifter via internpost och e-post och svårighet att få överblick över de kränkningar som förekommer.

I Heby och Ekerö kommun ville man få bättre kontroll på hanteringen. Under 2016 införde man därför DF RESPONS modul för Kränkande behandling. Målet var att systematisera och kvalitetssäkra processen för kränkande behandling på samtliga förskolor och skolor i kommunen.

Vilken är den största nyttan med ett system som hanterar anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling?

Hjälp till barnen i ett tidigt skede
”För personalen på skolorna och förskolorna är det ett enkelt och smidigt sätt att rapportera. Det är lätt för rektorer och förskolechefer att få överblick, och vi säkerställer att inget ärende ”tappas bort”. När det går att följa många ”små” kränkningar och se mönster underlättar det för oss att hitta rätt åtgärd. Vi kan i ett tidigt skede hjälpa barnen att inte bli kränkta, men även hjälpa den som kränker att ändra sitt beteende. Dessutom får vi koll på statistiken och kan använda den i vårt systematiska kvalitetsarbete”.

Lise-Lotte Hjalmar, barn- och utbildningsförvaltningen, Heby kommun

Rikta åtgärder och fördela resurser där de bäst behövs
”Den största nyttan för huvudmannen är att ha ett system som är enkelt, användarvänligt och driftsäkert för användarna samtidigt som det ger mycket goda möjligheter att på huvudmannanivå kunna följa upp och analysera arbetet. Vetskapen om att verksamheterna har ett digitalt verktyg som ger förutsättningar att uppfylla regelverkens krav ger en trygghet till arbetet. Möjligheten att följa upp och utvärdera arbetet ger förutsättningar för huvudmannen att vid behov rikta åtgärder och fördela resurser dit de bäst behövs.

Tidsbesparande och bättre överblick
För personalen har det underlättat stort att slippa alla blanketter som ska fyllas i och skickas iväg åt olika håll, vilket också har varit tidsbesparande för den enskilde medarbetaren. Det digitala verktyget ger också en mycket bättre överblick av hela arbetet från upptäckt, anmälan, utredning och uppföljning. Risken för att missa en del av utredningen eller glömma en uppföljning har minskat genom de digitala påminnelserna som genereras av systemet, vilket också bidrar till att utredningarna sker skyndsamt i enlighet med lagkraven. För rektorer och förskolechefer innebär det också mycket bättre möjligheter att följa upp och utvärdera det egna arbetet på enheten, inte minst genom de rapporter som kan genereras i systemet. Dessa rapporter kan vara ett bra underlag för verksamhetens arbete med de olika delarna av likabehandlingsplanen.

Möjligheten att förhindra fortsatta kränkningar ökar
Genom att arbetet har förenklats kommer utredningsprocessen igång snabbt vilket ökar möjligheten att förhindra fortsatta kränkningar i det enskilda fallet, vilket är målet med hela arbetet. Tydlig dokumentation ger skolan goda möjligheter att visa barn/elever/vårdnadshavare hur arbetet fortskrider och därmed öka förutsättningarna för ett gott samarbete kring den problematik som uppstått. Rättssäkerheten har därmed ökat. Det har också satt fokus på det generella arbetet med att förebygga och motverka kränkningar och diskriminering, framförallt eftersom vi kan se att anmälningsbenägenheten har gått upp i verksamheterna. Att fler anmäler tolkar vi också som ett led i att mörkertalen minskar”.

Jacob Holm, barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun

Här kan du läsa mer om lösningen för Kränkande behandling i DF RESPONS.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.