KUNDINLOGGNING

Avvikelsehantering

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder avvikelser i verksamheten. Ett effektivt system för avvikelsehantering är nödvändigt för att uppfylla kraven. Vår lösning för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skolhälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

Fördelar med DF RESPONS;

  • Full kontroll. Systemet håller koll på alla ärenden så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden påminns handläggaren via e-post.
  • Spårbarhet. Systemloggen visar historik i ärendet. I enlighet med patientdatalagen loggas vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning.
  • Processtöd. Systemet informerar handläggare och MAS per e-post när det är dags att utföra aktiveter i systemet. Det är även möjligt att lägga in regler som tvingar kategorisering och dokumentation innan ärendet kan avslutas. 
  • Automatisk statistik. Rapportmallar gör det enkelt att sammanställa statistik på olika nivåer när som helst. Du behöver inte lägga tid på att sitta och göra beräkningar och sammanställningar manuellt.
  • Anpassningsmöjligheterna. Vilka fält skall finnas på formulären? Hur skall processerna se ut? Vilken statistik skall finnas i standardrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Tack vare att det går så snabbt och enkelt att bygga anpassningarna i DF Respons kan vi tillsammans testa oss fram med olika lösningar utan att konsultkostnaderna skenar.
  • Heltäckande. Vår lösning för avvikelsehantering täcker alla verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg (IFO), äldreomsorg (ÄO), funktionshinder (LSS), skolhälsovården samt övrig kommunal hälso- och sjukvård.
  • Snabbt att komma igång. Med vår lösning går det fort från projektstart till lansering. Systemets flexibilitet gör det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Referenser: Burlövs kommun, Mölndals stad, Sigtuna kommun, Stenungsunds kommun, Värmdö kommun, Skurups kommun, Fagersta kommun, Hjo kommun, Bräcke Diakoni, Apotekstjänst Sverige AB och Svensk Dos AB

Journalsystem

Många lever under uppfattningen att avvikelsehanteringen måste vara samma system som journalsystemet. En avvikelserapport är ingen journalhandling men den skall enligt gällande lagstiftning gå att spåra i journalen. Det finns även krav på hur länge en avvikelserapport skall sparas, men den är fortfarande inte en del av patientjournalen. Genom att hantera avvikelserna i ett system som är separat från journalsystemet blir det lättare att leva upp till kraven i patientdatalagen om begränsningar av journalåtkomst. Det finns aldrig någon risk för att omvårdnadspersonalen kommer åt sekretessinformation i journalen.

Läs mer: Journalsystem

Process

Varje lösning för avvikelsehantering i DF RESPONSTM är unik. Lösningen anpassas alltid utifrån era specifika behov. Det finns därför ingen universell process som kan beskriv hur lösningen kommer att se ut hos er. Nedanstående bilder visar exempel på hur vi implementerade processerna i Burlövs kommun.

Process SOL-avvikelser

Processkarta SOL-avvikelser i Burlöv

Läs mer: Process

Rapport

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik på Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som skall ingå i mallen.

Exempel på rapporter:

Läs mer: Rapport