Modul: Riskbedömning och riskanalys

Bedöm och åtgärda risker för att säkra verksamhetens kvalitet

Att identifiera, bedöma och analysera risker är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet.

I DF RESPONS har vi utvecklat flera olika moduler för riskbedömning och riskanalys. Vi har en generell modul där verksamheten kan dokumentera och bedöma olika typer av risker som kan inträffa i verksamheten. I systemet kan ni uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

En annan typ av riskbedömning som ni kan göra i DF RESPONS är riskbedömningar av personalens arbetsmiljö hos brukare. Det går även att göra riskbedömningar av arbetsmiljön vid förändringar i verksamheten.

Steg för steg

Bilden visar ett vanligt exempel på hur processen kan se ut i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Personal rapporterar en risk som har upptäckts i verksamheten.

Chef meddelas om ärendet via mejl.

Chef gör en riskbedömning och dokumenterar åtgärder för att minska risken. Anger datum för uppföljning.

Åtgärder följs upp och bedömning av risk efter vidtagna åtgärder genomförs. Vid behov sätts nytt uppföljningsdatum.

När risken har minimerats kan ärendet avslutas.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. De följer de krav som ställs i SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

Flex- eller bassystem

Vi erbjuder två olika typer av system för vård och omsorg, flex och bas. DF RESPONS är flexsystemet som är flexibelt och anpassningsbart i alla delar, medan bassystemet består av standardmoduler som ser likadana ut hos alla kunder. Bassystemet för vård och omsorg heter Omsorg Bas.

BAS

FLEX

Samarbeten

Digital Fox och Pulsen Omsorg har sedan 2017 ett samarbetsavtal som innebär att vi kan koppla vår modul för Avvikelsehantering till Pulsen Omsorgs verksamhetssystem Combine. Ett liknande samarbete har vi sedan 2021 med Alfa eCare. I deras system Epsilon och Omega kan man koppla vår avvikelsemodul. Det är även möjligt att komplettera systemen med vår modul Riskbedömning och riskanalys.

2023 inledde vi ett helt nytt samarbete med Allevi. Samarbetet innebär att deras Aiai- och Journal Digital-kunder erbjuds våra moduler i Omsorg Bas där Riskbedömning och riskanalys är en av modulerna.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.