Intervju Skövde kommun

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Intervju Skövde kommun

Vi fick möjlighet att ställa några korta frågor till Anna-Karin Gustavsson i Skövde kommun och deras upplevelse av DF RESPONS.

”Under 2020 började sektor barn och utbildning i Skövde kommun omvärldsspana efter systemstöd för elevnära processer och fastnade för DF Respons från Digital Fox. Jag hade då rollen som digitaliseringsstrateg – numera verksamhetsutvecklare – och fick jag uppdraget att projektleda arbete med införandet av DF Respons i våra verksamheter. Vi prioriterade processerna kränkningar och frånvaro samt tilläggsbelopp som vi saknade systemstödstöd för och tog samtidigt in modulen för rektors beslut, anteckningar – och barn- och elevakten förstås. Ganska snart efterfrågade rektorerna att även modulerna för EHT-möte och särskilt stödprocessen ska köpas in för att få allt samlat i ett och samma systemstöd.

Projektet har tagit några år och skett i olika etapper för att organisationen ska landa in emellan. Parallellt har vi arbetat mycket med att få förståelse för processerna – att man har koll på vad, varför och när, för att sen göra ”huret” i DF Respons. Nu har vi landat in i en förvaltningsorganisation kring systemet och har även en organisation på plats för utveckling av och utbildning i processerna. Vi utvecklar och förfinar arbetet löpande och här är en av DF Respons styrkor – enkelt att utveckla och justera efter verksamhetens behov.”

Hur skulle du beskriva den nytta DF RESPONS gett er personal?

Vår målsättning är att skapa enhetliga, rättssäkra och kvalitetssäkrade arbetssätt kring våra elevnära processer som till exempel särskilt stöd, frånvarohantering och hantera kränkningar. I DF Respons har vi ett lättillgängligt, digitalt systemstöd som är format efter våra processer. Verktyget ger stöd och vägledning i arbetsflödet med rollerfunktioner och aviseringar.

Hur skulle du beskriva den nytta DF RESPONS gett er verksamhet övergripande och dess chefer?

Att vi har elevnära processer i ett och samma systemstöd ser vi som en styrka. Det är också våra chefers och medarbetares önskemål – färre antal system som man lär sig och blir trygg i. Med DF Respons har vi en stadig bas och vet att det finns möjligheter till utveckling.

Hur har statistikfunktionerna gett mervärde i er organisation?

Bara att kunna få ut statistik så enkelt är ju underbart! Här har vi sparat mycket tid och har tillgång ett helt annat underlag när vi har DF Respons. Nu har vi tillgång statistik av hög kvalitet på alla nivåer från enskild förskola och skola/program på gymnasiet till avdelningsnivå och huvudmannanivå för rapportering till nämnd. Vi har nu tydliga och bra rapporter – och möjlighet att skapa egna om vi ser ytterligare behov.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.