Intervju Kungsbacka kommun

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Intervju Kungsbacka kommun

Vi fick möjlighet att även ställa några korta frågor till Ulrika Ström i Kungsbacka kommun.

”Jag heter Ulrika Ström och arbetar som medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Kungsbacka kommun. Vi har jobbat i DF Respons avvikelsemodul sedan 2019. I mitt jobb ingår att ta fram och analysera statistik. Då upptäcker man även när den framtagna processen för utredningen inte fungerar helt tillfredställande och därav är jag involverad i att utveckla och förbättra utredningsprocessen i DF Respons”.

Hur skulle du beskriva den nytta DF RESPONS gett er personal?
Möjligheten att rapportera händelser digitalt via app eller dator har gjort att personal kan rapportera händelsen strax efter att den har inträffat. Personalen behöver inte hålla händelsen i minnet och vänta till de har kommit till kontoret och har tillgång till blankett och penna.

Det är lätt att förstå hur man ska rapportera, även för vikarier. Så som rapporteringsmodulen är utformad så triggar den att åtgärder vidtas vilka kanske glömdes bort tidigare. DF RESPONS har blivit en enkel och naturlig del för medarbetare och eftersom Kungsbacka har valt att prata om händelserapporter istället för avvikelserapporter, fokus i rapporteringen har blivit på att utreda händelsen och inte personen.

Hur skulle du beskriva den nytta DF RESPONS gett er verksamhet övergripande och dess chefer?
DF Respons ger enkelt en överblick över rapporterade händelser i verksamheten och blir ett underlag för diskussion och behov av åtgärder. Det har också inneburit en ökad förståelse hos personalen att händelserapporteringen främst är ett underlag för förbättringsarbete på enheten och inte ett verktyg för att hitta en syndabock.

DF Respons har gett en möjlighet för flera professioner att delta i samma utredning och ett verktyg där bilagor till utredningen kan förvaras tillgängligt för alla.

Hur har statistikfunktionerna gett mervärde i er organisation?
Statistikfunktionen gör att statistik kan följas kontinuerligt utan att allt för mycket tid behöver läggas på att ta fram själva statistiken. Det finns mer underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas på enhetsnivå och på förvaltningsnivå.

Statistiken har påvisat brister i processen vilket gör att vi kan förbättra processen och utveckla utredningsarbetet för att få fram en ännu mer adekvat statistik

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.