Nya moduler i DF RESPONS pga Covid-19

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Nya moduler i DF RESPONS pga Covid-19

Vi har byggt två nya moduler med anledning av Covid-19 till två av våra kunder, Haninge kommun och Östersunds kommun. Den ena avser Ansökan om behov av barnomsorg och den andra Registrering av exponering av smitta i arbetet.

Ansökan om behov av barnomsorg
Den här modulen är en e-tjänst som avser Ansökan om behov av barnomsorg pga Covid-19. Via ett webbformulär kan vårdnadshavare ansöka om behov av barnomsorg till följd av vårdnadshavarens arbete inom samhällsviktig verksamhet inom vissa samhällssektorer eller till följd av att barnet är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Modulen är möjlig att använda om det sker en stängning av förskolor och skolor, eller i förebyggande syfte dvs att redan innan en eventuell stängning ha samlat in uppgifter om behovet av barnomsorgsplatser.

Registrering av exponering av smitta i arbetet
I den andra modulen Tillbud Covid-19 kan medarbetare via ett webbformulär registrera att hen har exponerats för Covid-19. Registreringen gäller medarbetare som exponerats för smitta där det konstaterats via provtagning att exempelvis boenden, medborgaren eller förskolebarnet är smittad. Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter. Smittan ska ha skett i utförandet av arbetsuppgifter och enbart de personer med yrken och arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med människor (t ex inom vård- och omsorg, förskola).

Exempel: Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker anges att arbetsgivaren ska dokumentera om en arbetstagare har exponerats för ett smittämne i riskklass 3, den klass dit det nya viruset hör. Med hjälp av den nya modulen fullgörs denna dokumentationsskyldighet.

Är du intresserad av någon av dessa moduler?
Hör gärna av dig till oss. Du når oss på info@digitalfox.se.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.