Moduler: Kränkande behandling och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förebygg kränkande behandling i skola och förskola

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling av barn och elever i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under skollagen. Alla barn och elever har rätt att vara i en verksamhet som är fri från kränkande behandling. Verksamheterna måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar och diskriminering.

Personal som får veta att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen. Samma anmälningsskyldighet gäller för personalen och rektorn om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Systematiskt och förebyggande arbete

I vår modul Kränkande behandling systematiserar och kvalitetssäkrar vi processen för att underlätta arbetet för er som arbetar i skola eller förskola. All dokumentation om händelsen samlar ni i samma ärende i DF RESPONS – enkelt, strukturerat och översiktligt. Med hjälp av systemets statistikfunktion kan ni enkelt få ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Vi har även en modul för Plan mot diskriminering och kränkande behandling som ni kan läsa om lite längre ner på den här sidan.

Steg för steg

Bilden visar ett vanligt exempel på hur processen kan se ut i modulen Kränkande behandling i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Personal anmäler en händelse.

Rektor och huvudman meddelas om ärendet via mejl.

Rektor väljer utredare. Mejl till utredare.

Utredare dokumenterar utredning, åtgärder och uppföljning.

Rektor granskar och godkänner utredningen och avslutar ärendet.

Modul

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huvudmannen ska enligt skollagen se till att varje förskola och skola genomför åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska en årlig plan mot kränkande behandling upprättas. På motsvarande sätt ställer diskrimineringslagen krav på att utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Dokumentera åtgärder och följ upp kontinuerligt

Arbetet med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling är en ständigt pågående process. I DF RESPONS har vi en modul som ni kan använda för dokumentation av åtgärder, kartläggning av risker och analys av resultatet – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sammanställd dokumentation blir plan

Av den sammanställda dokumentationen kan ni skapa ett färdigt dokument i word-eller pdf-format – Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det går även att skapa en publikation av planen som ni kan publicera på skolans eller förskolans hemsida. Då kommer planen att uppdateras när ändringar genomförs i systemet t ex om en åtgärd läggs till eller markeras som genomförd.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. De uppfyller de lagkrav som finns i exempelvis skollagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

i fokus

Digital barn/elevakt

Den digitala barn/elevaktsmodulen är den sammanhållande modulen som ingår i systemet oavsett vilka moduler ni beställer.

Flex- eller bassystem

Vi erbjuder två olika typer av system för skola och förskola, flex och bas. DF RESPONS är flexsystemet som är flexibelt och anpassningsbart i alla delar, medan bassystemet består av standardmoduler som ser likadana ut hos alla kunder. Bassystemet för skola och förskola heter Skola Bas.

BAS

FLEX

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på: