Moduler: Särskilt stöd i skolan

Elever som behöver extra stöd

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. 1 kap. 4 § Skollag (2010:800).

En del elever behöver extra stöd för att kunna utvecklas och klara av utbildningen i skolan. Stödet kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

I DF RESPONS har vi utvecklat ett flertal moduler för att underlätta dokumentation, utredning och beslut som har samband med elevers behov av stöd för att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om varje modul här nedan.

Steg för steg

Bilden visar ett exempel på hur processen för särskilt stöd kan se ut i DF RESPONS. Modulerna kan kopplas samman i ett flöde eller användas var för sig. Med systemets flexmoduler kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål. Modulerna som används i processen anges i kursiv stil.

En elev har getts stöd i form av extra anpassningar men riskerar trots detta inte uppfylla kunskapskraven.

Personal gör en anmälan om behov av särskilt stöd.

Rektor och elevhälsan tar emot anmälan. Anmälan läggs till som en punkt på agendan i Möte elevhälsan.

Rektor fattar beslut om utredning om behov av särskilt stöd.

Utredning genomförs. Beslut om åtgärdsprogram fattas av rektor.

ÅP upprättas, genomförs och utvärderas. Rektor fattar beslut om fortsatt program.

Rektor ansöker om tilläggsbelopp för eleven.

Handläggare tar fram underlag till beslut. Ansvarig person fattar beslut om tilläggsbelopp. Rektor meddelas via mejl om beslutet.

Moduler för stöd till elever i skolan

Modul

Extra anpassningar

I modulen Extra anpassningar kan ni dokumentera de extra anpassningar som en elev behöver. Det kan handla om vilken typ av stöd eleven ska få gällande förhållningssätt, struktur, strategi, kommunikation och organisation, i vilka ämnen de extra anpassningarna ska gälla och hur länge. Den personal som berörs av de extra anpassningarna kan tilldelas läsbehörighet för ärendet.

Modul

Anmälan om behov av särskilt stöd

Personalen på skolan kan skicka en anmälan om att en elev är i behov av särskilt stöd via ett webbformulär. Länken till formuläret kan ni lägga på ert intranät och/eller på er skolplattform. När anmälan skickas meddelas ansvarig rektor och elevhälsan på skolan via ett automatiskt mejl från DF RESPONS. I ärendet som har skapats kan rektor och EHT göra anteckningar och rektor kan fatta beslut om att en utredning om behov av särskilt stöd ska genomföras eller inte. Den person som anmälde behovet av särskilt stöd får återkoppling via e-post om beslutet.

Modul

Möte elevhälsan

Modulen Möte Elevhälsan kan ni använda som agenda och protokoll för ett EHT-möte. Vid varje terminsstart lägger ni in datum för era planerade EHT-möten i DF RESPONS. Ett möte utgör ett ärende i modulen Möte elevhälsan. Till varje möte kan ni sedan koppla ärenden från andra moduler, exempelvis en anmälan om behov av särskilt stöd, en elevanteckning eller ett åtgärdsprogram för en elev. Ni kan även lägga in andra mötespunkter som ni behöver diskutera på EHT-mötet.

Varje ärende i modulen Möte elevhälsan utgör agendan för EHT-mötet. Under mötet kan ni göra mötesanteckningar för varje punkt på agendan och på så sätt skapa ett protokoll från mötet.

Modul

Utredning om behov av särskilt stöd

Vår modul Utredning om behov av särskilt stöd utgår från Skolverkets material för utredning av en elevs behov av särskilt stöd och innehåller bland annat:

  • Bakgrund till utredningen
  • Andra gjorda utredningar och/eller åtgärdsprogram
  • Kartläggning av elevens skolsituation i olika lärmiljöer
  • Pedagogisk bedömning
  • Beslutsfunktion för rektor
  • Funktion för att skapa handling av beslutet (pdf)
Modul

Åtgärdsprogram

I DF RESPONS modul Åtgärdsprogram kan ni skapa åtgärdsprogram som beskriver elevens särskilda stöd. Det finns möjlighet att välja en eller flera personer som ska vara ansvariga för åtgärdsprogrammet. När rektor fattar beslut om åtgärdsprogrammet skapas automatiskt en handling av beslutet i form av en pdf-fil som kan skrivas ut. Det finns även möjlighet att följa upp och utvärdera Åtgärdsprogrammet. Om utvärderingen visar att ett program behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram. När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet. Även detta beslut skapar DF RESPONS en handling av som kan skrivas ut.

Modul

Ansökan om tilläggsbelopp

Om en elev i skolan har ett omfattande behov av särskilt stöd kan skolans rektor ansöka om tilläggsbelopp för eleven. Ansökan, handläggning och beslut av tilläggsbelopp hanteras i DF RESPONS modul Tilläggsbelopp.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. De uppfyller de lagkrav som finns i exempelvis skollagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

i fokus

Digital barn/elevakt

Den digitala barn/elevaktsmodulen är den sammanhållande modulen som ingår i systemet oavsett vilka moduler ni beställer.

Flex- eller bassystem

Vi erbjuder två olika typer av system för skola och förskola, flex och bas. DF RESPONS är flexsystemet som är flexibelt och anpassningsbart i alla delar, medan bassystemet består av standardmoduler som ser likadana ut hos alla kunder. Bassystemet för skola och förskola heter Skola Bas.

BAS
FLEX

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.